Privacy policy

Als tennisclub willen wij graag onze leden, aspirant leden, bezoekers en sponsoren een fijne tenniservaring geven. Hiervoor is het in een aantal gevallen is het noodzakelijk dat TC Nieuwe Pekela (‘wij’) uw persoonsgegevens verwerken. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Nieuwe Pekela houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als tennisclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 • Welke gegevens worden door TC Nieuwe Pekela verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contactgegevens TC Nieuwe Pekela
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Wij verwerken uw gegevens indien u:

 • Zich aanmeldt als lid;
 • Onze website bezoekt;
 • Contact met ons opneemt;
 • Een sponsorovereenkomst met ons sluit.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door TC Nieuwe Pekela verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het optimaal kunnen aanbieden van onze tennisfaciliteiten;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over clubactiviteiten, clubaangelegenheden en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het verstrekken van door u opgevraagde informatie;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TC Nieuwe Pekela de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Achternaam;
 • Voorletters;
 • Roepnaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bondsnummer KNLTB;
 • Pasfoto voor KNLTB pas.

Uw persoonsgegevens worden door TC Nieuwe Pekela opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens websitebezoek

Teneinde de website van TC Nieuwe Pekela en de daarmee verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TC Nieuwe Pekela in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens van websitebezoekers worden door TC Nieuwe Pekela verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het verwerken van uw vraag;
 • Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website;

De gegevens die door TC Nieuwe Pekela worden verwerkt bestaan uit twee categorieën:

 • Gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.
 • Zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. TC Nieuwe Pekela bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de TC Nieuwe Pekela. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. TC Nieuwe Pekela raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door TC Nieuwe Pekela verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het optimaal onderhouden van de relatie;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over clubactiviteiten, clubaangelegenheden en/of uitnodigingen;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TC Nieuwe Pekela de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Achternaam;
 • Voorletters;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door TC Nieuwe Pekela opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie;
 • Aanmelden bij de KNLTB;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Hosting van website en e-mail;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TC Nieuwe Pekela bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TC Nieuwe Pekela van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

TC Nieuwe Pekela

Tjalk 12

9663 JH

Nieuwe Pekela

secretaris@tcnieuwepekela.nl

 

Wijzigingen in deze privacy policy

TC Nieuwe Pekela past haar privacy policy van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacy policy worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacy policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.